Metallothioneins (MT) Gene Family

HGNC Family ID 638

Genes

Symbol Name
MT1A metallothionein 1A
MT1B metallothionein 1B
MT1CP metallothionein 1C, pseudogene
MT1DP metallothionein 1D, pseudogene (functional)
MT1E metallothionein 1E
MT1F metallothionein 1F
MT1G metallothionein 1G
MT1H metallothionein 1H
MT1HL1 metallothionein 1H-like 1
MT1IP metallothionein 1I, pseudogene
MT1JP metallothionein 1J, pseudogene
MT1L metallothionein 1L (gene/pseudogene)
MT1M metallothionein 1M
MT1P1 metallothionein 1 pseudogene 1
MT1P3 metallothionein 1 pseudogene 3
MT1X metallothionein 1X
MT2A metallothionein 2A
MT3 metallothionein 3
MT4 metallothionein 4