Name

RNU5B-1 Gene

RNA, U5B small nuclear 1

RNU5B-5P Gene

RNA, U5B small nuclear 5, pseudogene

RNU5B-3P Gene

RNA, U5B small nuclear 3, pseudogene

RNU5B-6P Gene

RNA, U5B small nuclear 6, pseudogene

RNU5B-4P Gene

RNA, U5B small nuclear 4, pseudogene

RNU5B-2P Gene

RNA, U5B small nuclear 2, pseudogene